Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Hamling

Hamling skedde förr inom jordbruket för att komplettera djurens foder med lövmassor. Trädens kronor blev därmed inte så stora att de skuggade marken, vilket gynnade örter och gräs.

Hamlade träd blir mycket gamla och det är en rik biologisk mångfald knuten till dem och även rödlistade arter inom flora och fauna. Hamlingsträd blir ofta hålträd, vilka idag är en bristvara! De används flitigt av häckande fåglar och insekter som bin, getingar, guldbaggar och fladdermöss.

Genom hamling minskar man risken att trädets grenar bryts eller av blöt snö. Vid en restaureringshamling kan man gå in och förstagångshamla ett antal för att säkra kontinuiteten av hamlade träd. Dessa går att hamla i intervaller.